Byggesak

 

 

Informasjon, kart- og oppmåling

 

Situasjonskart

Nabovarsel                                                    

 

Situasjonskart

 

Situasjonskart for en eiendom inneholder opplysninger om eiendommens grenser, areal, høydekoter og gårds- og bruksnummer. Normalt inneholder situasjonskartet også offentlige vann- og avløpsledninger og reguleringssituasjonen med byggelinjer, gjerdelinjer, frisiktslinjer, senterlinjer i regulert veg.

 

Det legges som regel ved utsnitt av reguleringsbestemmelsene for det aktuelle området samt naboliste som viser eierne til naboeiendommene.

 

Når er det behov for situasjonskart?

 

  • Ved byggesaker som er søknadspliktig.
  • Ved søknad om deling av eiendom.

 

Bestilling av situasjonskart

 

Du kan bestille situasjonskart og naboliste ved henvendelse til den kommunen hvor eiendommen ligger eller benytte elektronisk bestillingsskjema

 

Dette må tegnes inn på situasjonskartet før du sender det inn

 

Ved byggesak

 

  • Byggetiltaket med målsatte avstander til andre bygg, grenser og veger.
  • Møneretning, støttemur, avkjøring, fremtidig garasje og biloppstillingsplass
  • Det bør også vises sokkelhøyde, terrengendringer, garasjeinngang

 

Ved delingssøknad

 

  • Forslag til ny delelinje. Delelinja skal i utgangspunktet ikke trekkes nærmere eksisterende eller framtidig bebyggelse enn 4 m. Trekkes den nærmere kreves det skriftlig erklæring fra nabo om redusert avstand til nabogrense.
  • Plassering av hus, garasje og biloppstillingsplass må vises både på ny og på gjenværende tomt.
  • Alle boligtomter (ny og eksisterende) må sikres veg, vann og avløp. Situasjonsplanen til delingssøknaden må vise hvordan disse forholdene er tenkt løst.

 

Gebyr

 

Situasjonskart er gebyrbelagt. Noen kommuner tar eget gebyr, mens andre har lagt gebyret inn i gerbyret for behnalding av byggesaken. Sjekk med din kommune.