Byggesak

 

 

Informasjon, kart- og oppmåling

 

Klarlegging av eksisterende grense (grensepåvisning)

 

Klarlegging av eksisterende grense utføres over både sikre og usikre grenser. Betegnelsen ”sikre grenser” brukes der grensen er koordinatbestemt i tidligere oppmålingsforretning.

 

Hvem kan rekvirere?

 

Klarlegging av eksisterende grenser kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt.  I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere klarlegging av eksisterende grense.

 

Rekvisisjonen skal inneholde

 

For rekvisisjon av klarlegging av eksisterende grense, kan dette skjemaet benyttes. Eventuelt forlanges det underskrift av rekvirenten på et annet dokument. Det må legges ved et kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som skal påvises. Kart over eiendommen kan du hente her.

 

Saksgang

 

Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen, foretas en utsetting/påvisning av grensepunktene. Kommunen varsler rekvirent og berørte parter om oppmålingsforretningen.

 

Matrikkelbrev

 

For klarlegging av tidligere usikre grenser, utsteder kommunen et matrikkelbrev for eiendommen etter oppmålingsforretningen. For klarlegging av sikre grenser; der nye koordinater ikke avviker fra tidligere koordinater med mer enn 10 cm, utstedes det ikke nytt matrikkelbrev. Her er det tilstrekkelig med en underretning til partene om at forretningen er gjennomført.

 

Det vises til bestemmelsene i matrikkelforskriftens § 36, klarlegging av eksisterende grense.

 

Gebyr

 

Se kommunens gebyrregulativ