Dispensasjon

Print Friendly, PDF & Email

Fant du det du lette etter?

Dispensasjon

En dispensasjon er tillatelse til et avvik eller ett unntak fra plan eller fra bestemmelser gitt i, eller i medhold av, plan- og bygningsloven, jf. lovens kapittel 19.

Når trenger du dispensasjon?

Du trenger dispensasjon dersom du skal bygge noe som avviker fra gjeldende bestemmelser. For eksempel:

  • dersom du skal bygge et hus med en gesimshøyde som overstiger den høyde som er tillatt i plan
  • dersom du skal bygge utenfor byggegrensen på eiendommen din
  • dersom du skal bygge i marka eller i strandsonen
  • dersom du skal overstige tillatt grad av utnytting på eiendommen din
  • dersom du skal dele en eiendom, og det er i strid med plan

Hvordan søke om dispensasjon?

Når du søker om dispensasjon må du sende inn en begrunnet søknad, jf. pbl § 19-1.

I tillegg må det gå klart frem av nabovarselet og gjenparten av nabovarselet at det søkes om dispensasjon, og hvilken bestemmelse det søkes om dispensasjon fra. Det kan søkes om dispensasjon fra flere bestemmelser i en søknad, for eksempel både for tillatt gesimshøyde og for tillatt utnyttingsgrad.

Vilkår for å gi dispensasjon

Dispensasjon kan kun gis dersom vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt:

  • Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse kan ikke bli vesentlig tilsidesatt.
  • Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Begge vilkårene ovenfor må være oppfylt dersom kommunen skal gi dispensasjon.

Generelt

Saksbehandlingstid – kommunen skal behandle saken innen tolv uker. Frist regnes fra søknaden er komplett. Dersom saken krever uttalelse fra andre myndigheter, for eksempel fra Fylkesmannen, kan det ta lenger tid.

Varighet – Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser.

Kommunen kan stille vilkår ved tillatelsen.

Dispensasjoner skal kun gis unntaksvis, og kun dersom vilkårene er oppfylt. Det er ingen som har krav på en dispensasjon.

Ved dispensasjonsbehandling påløper det gebyr. Dersom det søkes om dispensasjon for flere forhold, kan det påløpe gebyr per dispensasjon. Sjekk med din kommune.

I noen tilfeller kan du søke om dispensasjon før du sender inn en komplett søknad, dette kan være en fordel dersom det er usikkert om dispensasjon kan innvilges. Sjekk med din kommune.