Oppmålingsforretning

Fant du det du lette etter?

Print Friendly, PDF & Email

Oppmålingsforretning

Ved en oppmålingsforretning klarlegges, evt. justeres, merkes, måles og kart festes grenser for grunneiendom, anleggseiendom, jordsameie, utomhus areal til seksjon eller festegrunn (som bortfestes for mer enn 10 år).

Oppmålingsforretningen skal avklare grenser, rettigheter og andre forhold som er nødvendig for matrikkelføringen.

 Hvem kan rekvirere (Matrikkelloven §9)?

Oppmålingsforretning kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt.

I de tilfellene hvor det er et foretak som er eier, kan personer med signaturrett rekvirere oppmålingsforretning. For sameier kan styret rekvirere oppmålingsforretning.

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

Ved rekvisisjon av oppmålingsforretning må du sende inn skjema «Rekvisisjon av oppmålingsforretning» (Les veiledning for elektronisk utfylling her).

Rekvirenten må tegne inn hvilke grenser det ønskes oppmålingsforretning over, på kopi av matrikkelbrev/målebrev/skylddelingsforretning eller utsnitt av matrikkelkartet. Se Follokart.

Saksgang

Når kommunen har mottatt rekvisisjonen, blir rekvirenten og naboer til aktuell grense innkalt til oppmålingsforretningen pr. brev minst to uker i forkant (hvis ikke annet er avtalt). Hvis andre møter i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt til dette. Det avholdes deretter en oppmålingsforretning over aktuell grense, hvor partene bidrar til å påvise grensene i samsvar med målebrev/skyldelingsforretninger og eventuelle grensemerker i terrenget. Nye grensemerker blir satt ned i marka og koordinatbestemt. Det skrives en protokoll over hva som er gjort. De nye grensene blir matrikkelført og underretning blir sendt til alle parter, i etterkant av forretningen. Det er 3 ukers klagerett på matrikkelføringen.

Gebyr

Se den enkelte kommunes gebyrregulativ her.