Grensejustering

Print Friendly, PDF & Email

Fant du det du lette etter?

Grensejustering

Grensejustering er mindre endring av arealer og grenser mellom to eller flere naboeiendommer.

En grensejustering gjennomføres ved en oppmålingsforretning og føring i matrikkelen (offisielt register for eiendom), etter reglene i matrikkelloven og matrikkelforskriften.

Panterett faller bort i areal som avstås fra en eiendom ved grensejustering. Og panterett i eiendom som får tillagt areal, utvides til også å omfatte dette.

Ved grensejustering trenger det ikke skrives skjøte, da partenes underskrift i protokollen under en oppmålingsforretning erstatter dette.

 Kriterier for grensejustering

  1. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
  2. Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80 % av eiendommens areal må ligge i «ro»).
  3. Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
  4. Ved ulike planformål på omsøkte arealer må det søkes dispensasjon.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring.

Hvem kan søke?

Grensejustering kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere søknad om grensejustering.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknad om grensejustering skal bestå av følgende:

Husk at alle hjemmelshavere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler, orienterer vi om dette.

Dersom kriteriene for grensejustering er oppfylt vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til hjemmelshavere samt berørte naboer til den aktuelle grensestrekningen. Etter at oppmålingsforretning er avholdt vil det bli utarbeidet matrikkelbrev for eiendommene som har fått endret grense. Matrikkelbrevet blir oversendt søker.

Gebyr

Arbeidet med en grensejustering er gebyrbelagt. I tillegg kommer gebyr for utstedelse av matrikkelbrev.

Se kommunens gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider.