Anleggseiendom

Fant du det du lette etter?

Print Friendly, PDF & Email

Anleggseiendom

Når det etableres en eiendom over eller under en annen eiendom, defineres dette i matrikkelloven som en anleggseiendom eller volumeiendom. Se eksempel:

Anleggseiendommen fradeles og opprettes som en egen matrikkelenhet (eiendom) med eget matrikkelnummer med gårdsnummer og bruksnummer.

Hvem kan søke?

Eiendommens hjemmelshaver eller den som er gitt slik fullmakt. Fullmakt må da vedlegges søknaden. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere søknad om fradeling av anleggseiendom.

 Hva må vedlegges søknaden?

 1. Fyll ut søknadsskjema.
 2. Dokumentasjon på byggetillatelse
 3. Beskrivelse av eiendommens ytre begrensinger. Anleggseiendommen kan angis som et volum med x,y,z -koordinater. Det må angis om eiendommen skal ha eiendomsrett videre ned i undergrunnen så langt vanlig eiendomsrett rekker. I de tilfeller grunneiendommen er avskåret for å kunne benytte undergrunnen under anleggseiendommen, skal eiendomsretten gå videre ned i undergrunnen.
 4. Gjenpart av nabovarsel. – Les mer om nabovarsel
 5. Kartutsnitt som viser omsøkt eiendom.
 6. Veirett – Anleggseiendommen må evt. være sikret nødvendig veirett over annen eiers grunn.
 7. Erklæring. – Dersom anleggseiendommen og grunneiendommen skal utnyttes under ett må det utarbeides en erklæring som sikrer at eiendommene ikke kan omsettes eller pantsettes hver for seg.

 

Vilkår

 • Anleggseiendommen må være knyttet til en bygning der det foreligger godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven.
 • Bygningen/konstruksjonen må strekke seg inn under eller over en annen eiendom, og eiendommen over/under må kunne benyttes som en selvstendig bruksenhet.
 • Anleggseiendom er så klart funksjonelt skilt fra andre deler av bygningen at det ikke er hensiktsmessig at den inngår i et eierseksjonssameie.
 • Dersom anleggseiendommen og grunneiendommen skal utnyttes under ett, må det tinglyses en erklæring om at eiendommene ikke kan omsettes eller pantsettes hver for seg.
 • Anleggseiendom kan ikke opprettes på en slik måte at del av grunneiendommen over/under ikke kan nyttes på en formålstjenlig måte.
 • Festegrunn skal ikke inngå som en del av anleggseiendommen.

Saksgang

 • Vedtak om opprettelse av anleggseiendom fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket stiles til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden.
 • Når delingstillatelse blir gitt og eventuelle vilkår for delingen er oppfylt, avholdes det en oppmålingsforretning der eiendommens yttergrenser klarlegges.
 • Etter oppmålingsforretningen registreres anleggseiendommen inn i matrikkelen og oversendes til Statens kartverk for tinglysing sammen med evt. nødvendige erklæringer.
 • Når anleggseiendommen er tinglyst, skal kommunen utferdige et matrikkelbrev som sendes den som har rekvirert fradelingen.

Gebyr

Se kommunens gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider.