Geodata

 

 

Informasjon om byggesak

 

 

 

Søknad uten ansvarsrett

 

Hvis du ønsker å sette i gang et mindre byggetiltak på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen. Mindre tiltak på bebygd eiendom kan du søke om uten å ha noe foretak som ansvarlig. Du som tiltakshaver står da selv som ansvarlig.

 

Hva er et mindre byggetiltak?

 

 1. Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller.
 2. En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) må ikke være over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg ha kjeller.
 3. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, for eksempel å gjøre om en kjellerbod til kjellerstue.
 4. Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Skiltet må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten. Det kan ikke monteres flere skilt på samme sted eller på samme fasade.
 5. Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Antennen må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten.  eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade. 

 

 

Hva må jeg sende inn?

 

 1. Søknad med Byggsøk eller søknadsblankett (blankett 5153).
 2. Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155).
 3. Kvittering for nabovarsling (blankett 5156).
  Les mer om nabovarsling her...
 4. Fagmessig utførte tegninger av planer, snitt og fasader.
  Les om karv til tegninger her... 
 5. Situasjonskart påført tiltaket og aktuelle avstander. I noen kommuner må du bestille kart på forhånd.
  Les mer om situasjonskart og bestill kart her ... 
  Må du grave i kommunal vei eller grunn må du også sende inn gravemelding. Samme gjelder dersom det ligger kommunale ledninger over tomten eller nær tiltaket. 
  Les om gravemelding her...
    

Vi anbefaler at du bruker ByggSøk for å fylle ut og sende inn søknaden.

 

Alle blanketter finner du her ... 

 

 

Krav til søknad uten ansvarsrett

 

Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller krav til søknaden. En god søknad som inneholder all nødvendig dokumentasjon og at tiltaket ligger innenfor gjeldende bestemmelser (f.eks. reguleringsbestemmelsene) er med på å korte ned saksbehandlingstiden i kommunen.

Når du skal søke selv må du innhente nødvendige opplysninger for din søknad. For eksempel:

 • Hvilke plangrunnlag som gjelder
 • Har kommunen lokale vedtekter det må tas hensyn til
 • Er krav til estetikk ivaretatt?
 • Er tiltaket tilpasset eksisterende terreng?
 • Må det innhentes uttalelser fra andre instanser?
 • Hva må jeg sende inn?


Synes du dette er vanskelig kan det være lurt å ta kontakt med et foretak som kan hjelpe deg med søknade. Det vil også være nyttig å bestille en forhåndskonferanse med din kommune. Der vil du få informasjon som er viktig for søknaden din.

 

Søknadsbehandlingen

 

 1. Postmottak i kommunen mottar søknaden og journalfører dokumentene i saksbehandlingssystemet t il kommunen.
 2. Byggesaksavdelingen mottar søknaden.
 3. Dokumentasjonen gjennomgås. Eventuell tilbakemelding om behov for ytterligere dokumentasjon sendes ut.
 4. Søknaden blir samordnet med andre myndigheter.
 5. Saksbehandler behandler saken når eventuelle ny dokumentasjon er mottatt og saken er komplett.
 6. Vedtaksbrev blir sendt ut.
 7. Giro for saksbehandlingsgebyr blir sendt ut.
   

Hvis søknaden er fullstendig og i samsvar med alle regler kan kommunen fatte vedtak direkte. 

 

Saksbehandlingstid

 

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene i lov, forskrift eller arealplan skal kommunen avgjøre innen 12 uker.

 

Hvis det ikke merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden før fristen har gått ut  regnes tillatelse for gitt. Dette under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med reglene.

 

Har du ikke mottatt svart innen fristen og du planlegger å sette arbeidet igang anbefaler vi at du kontaktet byggesaksavdeling i kommunen først. 

 

Tidsfrister blir regnet fra søknaden er komplett.

 

Koster det noe?

 

Det vil bli ilagt et gebyr for behandlingen av søknaden. Gebyrregulativ er fastsatt av kommunestyret. Vær oppmerksom på at det også er gebyr for tilkobling til vann- og avløp. Dette kan også gjelde for tilbygg. Sjekk med din kommune. 

 

Mulighet til å klage

 

Får du avslag på søknaden din kan du klage skriftlig til kommunen. Fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er antatt å være mottatt. Forklar hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Opprettholder kommunen sin avgjørelse blir saken sendt videre til Fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen.

 

Arbeidet ferdig?

 

Når arbeidet er ferdigstilt skal du sende inn søknad om ferdigattest (blankett 5167). Du kan godt sende inn søknaden om ferdigattest med epost til kommunens postmottak. Husk å før på kommunens saksnummer.