Unntak fra søknadsplikt

Unntak fra søknadsplikten

Som hovedregel er alle tiltak etter plan- og bygningsloven søknadspliktig. Det finnes likevel enkelte mindre tiltak som er unntatt søknadsplikten, jf. byggesaksforskriften § 4-1. Se nedenfor, der nevnes noen av de mest praktiske eksemplene. Listen er ikke uttømmende.

 • På en bebygd eiendom kan du bygge en frittliggende bygning på inntil 50 m2 (BYA/BRA). Denne skal ikke brukes til beboelse, og skal ikke ha en gjennomsnittlig gesims- og mønehøyde som overstiger henholdsvis 3,0 og 4,0 m. Det vil i praksis bety at du kan bygge garasje, uthus eller bod. Du kan ikke bygge anneks ment for overnatting.
 • Du kan bygge et tilbygg på inntil 15 m2, men det kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse. Det vil si at du kan bygge en bod eller lignende, men du kan ikke utvide gangen eller lage et nytt soverom.
 • Du kan utføre mindre tiltak i eksisterende byggverk, som for eksempel å utvide badet.
 • Du kan sette opp en levegg i grensen mot naboen, men den kan ikke være lenger enn 5 m og ikke høyere enn 1,8 m.
 • Du kan sette opp en mindre forstøtningsmur, men dersom den skal settes opp i eiendomsgrensen er den ikke unntatt søknadsplikt. Om muren er 1 m høy må du plassere den minst 1 m ifra eiendomsgrensen og minst 4 m ifra eiendomsgrensen dersom den er 1,5 m høy for å unngå søknadsplikt.

Prøv direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sin veiviser

Det er ditt ansvar

Når du benytter deg av unntaksregelen, er det ditt ansvar å sørge for at tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. I tillegg til loven må du ta hensyn til

De vanligste forholdene du må påse er i orden er

 • Tiltak som krever dispensasjon fra lov, forskrift, vedtak eller plan er aldri unntatt fra søknadsplikt. (for eksempel tiltak i marka eller i strandsonen).
 • Tomtens tillatte utnyttingsgrad (BYA) må ikke overstiges. Mange eiendommer er allerede fullt utnyttet, og da vil selv en liten bod være i strid med bestemmelsene.
 • Der annet ikke fremgår skal tiltaket plasseres mer enn 4 meter fra nabogrensen, jf. plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd. I mange rekkehusområder kan ikke unntaksbestemmelsene anvendes fordi bygningene ligger så tett, og tomtene er små.
 • Tiltak må ikke plasseres i strid med regulert byggegrense mot vei. Der det ikke er regulert byggegrense mot vei er det veglovens bestemmelser som gjelder.
 • Tiltak må ikke plasseres over ledninger i grunnen. Kommunene har ulike krav til minsteavstand, sjekk med din kommune.
 • Tiltaket må ha en god estetisk utforming, jf. plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.
 • Tiltaket må oppfylle byggtekniske krav iht. TEK 17.

 

Andre forhold

 • Tiltak på bevaringsverdige eller SEFRAK-registrerte bygninger er ikke unntatt søknadsplikt. (SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner). Dersom du sender inn en kort beskrivelse og tegninger av tiltaket, kan kommunen etter en konkret vurdering likevel unnta tiltaket fra søknadsplikt.
 • Tiltak skal være enkeltvis og mindre. En kombinasjon av flere tiltak kan føre til søknadsplikt. Gjentatte enkelttiltak over en kort periode kan medføre søknadsplikt. For eksempel dersom du gjentatte ganger fyller på masse for å vinne høyde.
 • Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon må denne være gitt før fritatt-tiltaket kan oppføres. (for eksempel ved overskridelse av byggegrense/tomtens utnyttelsesgrad).

Har du utført tiltak i strid med bestemmelsene?

Dersom tiltaket du har utført ikke er unntatt søknadsplikt, eller det er i strid med andre bestemmelser, kan kommunen kreve at tiltaket fjernes/rettes, jf. plan og bygningsloven kapittel 32.

Før kommunen treffer pålegg om fjerning vil du få muligheten til å uttale deg. Så lenge tiltaket ikke utgjør en fare for allmennheten, eller det er klart at det ikke vil kunne godkjennes, vil du få mulighet til å søke om tillatelse i etterkant.

Ferdigstillelse av frittliggende bygning eller tilbygg?

Husk at du må sende inn melding om bygning/tilbygg etter at du er ferdig. Du må også sende inn et kart hvor tiltaket er inntegnet. Dette må du gjøre fordi kommunen skal oppdatere kart og matrikkel.