Tilsyn

Print Friendly, PDF & Email

Fant du det du lette etter?

Tilsyn

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen blir overholdt i kommunen. Loven overlater gjennom ansvarsrettsreglene et omfattende ansvar til aktørene i byggesaken. Ansvaret er basert på tillit og erklæringer. Det er derfor viktig at kommunen påser ved tilsyn at regelverket følges.

Hva er tilsyn?

Tilsyn er å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven blir fulgt.

Det kan for eksempel være;

  • besiktigelse
  • stikkprøver av enkelte valgte løsninger i prosjekteringen eller utførelsesfasen,
  • tilsyn i prosjektets dokumenter
  • intervju,
  • gjennomgang av foretakenes kontrollsystemer
  • inspeksjon på byggeplassen.

Tilsyn kan skje enten uanmeldt eller ved at det varsles på forhånd. Kommunen står fritt ved valg av fremgangsmåte og metode.

Tre hovedformer for tilsyn

Selv om tilsyn kan gjennomføres ved bruk av en rekke metoder, er det vanlig å gruppere tilsynsformene i 3 hovedkategorier:

Revisjonstilsyn

  • Gjennomgang av foretakets kontrollrutiner samt en kartlegging av foretakets regelverksforståelse. Samtidig foretas det en inspeksjon av kontrolldokumentasjonen fra prosjekteringen eller utførelsen for å kunne konstatere at kontroll faktisk er gjennomført. Metoden kan være krevende og utføres i hovedsak av Follo byggetilsyn.

 

Dokumenttilsyn

  • Gjennomgang av foretakets kontrolldokumentasjon som bes innsendt kommunen.

 

Inspeksjonstilsyn

  • Gjennomgang av kontroll av prosjektering og det utførte tiltaket vurdert opp mot prosjekteringsforutsetningene og kontrolldokumentasjonen. Eventuelt synfaring på tomt eller byggeplass.

 

Overgangen mellom de enkelte tilsynsformene er ikke skarp. I visse tilfeller vil det kunne være nødvendig å rette tilsyn mot flere foretak i samme byggesak eller anvende andre tilsynsmetoder.