Søknad med ansvar

Print Friendly, PDF & Email

Fant du det du lette etter?

Søknad med ansvarsrett

Byggereglene er omfattende, og ved søknad om større tiltak stilles det krav til ansvarsrett. Oppføring av enebolig eller påbygg er eksempler på når du trenger en ansvarlig søker.

Tiltak som er omfattet av byggesaksbestemmelsene, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 (ekstern lenke) skal som hovedregel utføres av et ansvarlig foretak, jf. § 20-3. Det vil si at du må ha et ansvarlig foretak som tar seg av søknad, prosjektering og utførelsen av ditt tiltak. Foretaket er ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. § 23-1. Kommunen kan godkjenne ansvarsrett som selvbygger, jf. SAK10 § 6-8. 

Det er ansvarlig søker som sender inn søknaden. Han er ansvarlig for at søknaden inneholder all nødvendig informasjon. Ansvarlig søker vil også være kommunens kontaktperson. En komplett søknad korter ned kommunens saksbehandlingstid.

Normalt sendes det inn en ettrinnssøknad, men dersom hele tiltaket ikke er ferdig prosjektert kan det være praktisk å dele opp søknaden. Det kan da gis rammetillatelse. Det er mest praktisk i større prosjekt som oppføring av boligblokker o.l., men kan også gjøres ved søknad om oppføring av enebolig.

  • Ettrinnssøknad – hele byggesaken behandles samtidig, og vedtaket/tillatelsen fra kommunen er å anse som en igangsettelsestillatelse.
  • Rammesøknad – deler av byggesaken behandles, vedtaket/tillatelsen fra kommunen er da en rammetillatelse. Det må så søkes om igangsettelsestillatelse før tiltaket igangsettes. Søknad om igangsettelsestillatelse kan deles opp. En rammetillatelse er altså ikke en igangsettelsestillatelse.

Søknaden

Det er ansvarlig søker som sender inn søknaden. Han er ansvarlig for at søknaden inneholder all nødvendig informasjon. Ansvarlig søker vil også være kommunens kontaktperson. En komplett søknad korter ned kommunens saksbehandlingstid.

Normalt sendes det inn en ettrinnssøknad, men dersom hele tiltaket ikke er ferdig prosjektert kan det være praktisk å dele opp søknaden. Det kan da gis rammetillatelse. Det er mest praktisk i større prosjekt som oppføring av boligblokker o.l., men kan også gjøres ved søknad om oppføring av enebolig.

  • Ettrinnssøknad – hele byggesaken behandles samtidig, og vedtaket/tillatelsen fra kommunen er å anse som en igangsettelsestillatelse.
  • Rammesøknad – deler av byggesaken behandles, vedtaket/tillatelsen fra kommunen er da en rammetillatelse. Det må så søkes om igangsettelsestillatelse før tiltaket igangsettes. Søknad om igangsettelsestillatelse kan deles opp. En rammetillatelse er altså ikke en igangsettelsestillatelse.

Saksbehandlingstid

Plan- og bygningsloven § 21-7 har regler om kommunens saksbehandlingstid.

Søknaden skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Ved overskridelse av fristen kan du ha krav på redusert gebyr.

Dersom søknaden din ikke krever dispensasjon og/eller samordning med annen myndighet, og det ikke foreligger nabomerknader, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Om kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, kan du anse tillatelsen som gitt. Merk at dette kun gjelder dersom tiltaket er iht. gjeldende bestemmelser. Vi anbefaler derfor at du kontakter byggesaksavdelingen før du setter i gang.

Den tid søknaden ligger hos andre myndigheter regnes ikke med ved fristberegning. Fristen regnes fra søknaden er komplett.

Hva koster det?

Kommunen ilegger gebyr for behandling av byggesøknader. Gebyrregulativet er fastsatt av kommunestyret.

NB! Det ilegges også gebyr for tilkobling til vann og avløp. Dette kan også gjelde tilbygg. Sjekk med din kommune.

Kan du klage?

Får du avslag på søknaden din, kan du klage til kommunen. Du må klage innen tre uker etter at du mottok avslaget. Du må klage skriftlig, du må forklare hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse sendes saken over til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Ta kontakt med din kommune for veiledning.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Det er ulovlig å ta i bruk nye tiltak før det foreligger tillatelse fra kommunen.

Når tiltaket er ferdig må det søkes om ferdigattest. Denne må foreligge før du kan ta tiltaket i bruk, jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (ekstern lenke). Det er ansvarlig søker som skal sende inn søknad om ferdigattest. Dersom det kun gjenstår mindre arbeid kan kommunen utstede en midlertidig brukstillatelse. Det kan da påløpe gebyr.

Les mer

Estetikk – bygninger lever lenger enn oss, og de påvirker i stor grad vårt offentlige rom. Ta en titt på veilederen «Estetikk i plan- og byggesaker» og Byggeskikksveilederen til Frogn kommune.