Søke selv

Søke selv - søknad uten ansvarsrett

Oppføring av mindre tiltak og av alminnelige driftsbygninger i landbruket kan du søke om tillatelse til uten ansvarsrett, jf. plan- og bygningsloven § 20-4. Det er da du som tiltakshaver som står som ansvarlig, og du må sørge for at tiltaket oppføres iht. gjeldende bestemmelser.

Eksempler på mindre tiltak

Som mindre tiltak regnes blant annet oppføring eller riving av

 • Et enkelt tilbygg på inntil 50 m² (BRA/BYA). Tilbygget kan i tillegg ha kjeller. Tilbygget kan brukes til beboelse, så du kan for eksempel utvide huset ditt med et ekstra soverom eller et større kjøkken.
 • En frittliggende bygning på inntil 70 m² (BRA/BYA) som ikke skal brukes til beboelse. Bygningen kan i tillegg ha kjeller. Dette vil gjelde garasje, bod, uthus og lignende.
 • Du kan selv søke bruksendring av rom innenfor en boenhet. Det vil si at du for eksempel kan gjøre om bod til kjellerstue.
 • Mindre skilt- og reklameinnretninger/antennesystemer.
 • (Listen er ikke uttømmende.)

 Hva kreves av søknaden?

Det stilles krav til søknadens innhold, jf. plan- og bygningsloven § 21-2. Inneholder søknaden din all nødvendig dokumentasjon kan det korte ned saksbehandlingstiden. Du må selv innhente nødvendige opplysninger som har betydning for din søknad. Blant annet må du vite hvilke plangrunnlag som gjelder og om kommunen har lokale vedtekter du må ta hensyn til (bestemmelser om fjernvarme, reklame, parkering, o.l.). Du må påse at krav til estetikk er ivaretatt og at tiltaket er tilpasset eksisterende terreng. Dersom du sender inn en beskrivelse av tiltaket, kan det være til hjelp for saksbehandler.

Du må sende inn:

 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – søknadsblankett 5153
 • Opplysninger gitt i nabovarsel – søknadsblankett 5155
 • Kvittering for nabovarsling – søknadsblankett 5156. Les mer om nabovarsel her.
 • Fagmessig utførte tegninger, snitt og fasader.
 • Et godkjent situasjonskart hvor tiltaket er tegnet inn og aktuelle avstander er påført. Bestill situasjonskart ved å velge aktuell kommune under «Selvbetjening» .
 • Må du grave i kommunal vei eller grunn? Ligger det kommunale ledninger i grunnen i nærheten av tiltaket? Da må du sende inn gravemelding. Det kan også være lurt å få utført en kabelpåvisning for andre mulige kabler i grunnen.

Alle søknadsblankettene finner du her. Søknad kan sendes inn per brev eller epost, men du kan også sende inn søknaden med ByggSøk, som er en søknadstjeneste på nettet.

Dersom du syns dette er vanskelig, kan du ta kontakt med et foretak (arkitekt, byggmester, o.l.) for å få hjelp med søknaden. Du kan også bestille en forhåndskonferanse med kommunen ved å velge aktuell kommune under «Selvbetjening»

Søknadsbehandlingen

 • Postmottaket i kommunen mottar søknaden og legger den inn i kommunens saksbehandlingssystem.
 • Byggesaksavdelingen mottar søknaden fra postmottaket.
 • Søknaden gjennomgås. Dersom du har glemt å sende inn noe, vil du få en tilbakemelding på dette.
 • Søknaden samordnes med andre myndigheter om nødvendig. For eksempel Statens vegvesen/Jernbaneverket).
 • Søknaden behandles når den er komplett.
 • Vedtaksbrev sendes ut.
 • Faktura for saksbehandlingsgebyr sendes ut.

Saksbehandlingstid

Plan- og bygningsloven § 21-7 har regler om kommunens saksbehandlingstid.

Dersom søknaden din ikke krever dispensasjon og/eller samordning med annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, kan du anse tillatelsen som gitt. Merk at dette kun gjelder dersom tiltaket er iht. gjeldende bestemmelser. Vi anbefaler at du kontakter byggesaksavdelingen før du setter i gang.

Dersom søknaden din krever dispensasjon, skal søknaden avgjøres av kommunen innen 12 uker.

Den tid søknaden ligger hos andre myndigheter regnes ikke med. Fristen regnes fra søknaden er komplett.

Hva koster det?

Kommunen ilegger gebyr for behandling av byggesøknader. Gebyrregulativet er fastsatt av kommunestyret.

NB! Det ilegges også gebyr for tilkobling til vann og avløp. Dette kan også gjelde tilbygg. Sjekk med din kommune.

Kan du klage?

Får du avslag på søknaden din, kan du klage til kommunen. Du må klage innen tre uker etter at du mottok avslaget. Du må klage skriftlig, du må forklare hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse sendes saken over til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Ta kontakt med din kommune for veiledning.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Det er ulovlig å ta i bruk et nytt tiltak før det foreligger tillatelse fra kommunen.

Før et nytt tiltak tas i bruk skal det foreligge ferdigattest utstedt av bygningsmyndighetene i kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Dersom det kun gjenstår mindre arbeid kan kommunen utstede en midlertidig brukstillatelse. Det kan da påløpe gebyr.